Brennan 23-24Jordyn 23-24Izzy 23-24Landon 23-24Emily 23-24